Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “V formi za Rio Mare Parenzana maraton II del”

 

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju organizator nagradne igre). Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Rio Mare.

2. člen

Nagradna igra poteka od 04.04.– 10.04.2022 (do 24h) na ozemlju Republike Slovenije. . V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pravila in pogoje te nagradne igre. Zaposleni v podjetju Bolton Adriatic d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani in osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi ali izvedbi v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe s privolitvijo svojih staršev ali skrbnikov. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati oziroma podati pisno izjavo, da so dovolili sodelovanje mladoletne osebe v nagradni igri, da so sprejeli pravila in pogoje te nagradne igre ter da se strinjajo s prejemom nagrade. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva in se v tem primeru šteje, da mladoletna oseba v nagradni igri ni sodelovala.

3. člen

Nagradna igra poteka na Facebook strani: Rio Mare

Udeleženci lahko v nagradni igrisodelujejotako,daobiščejoFacebook stran Rio Mare, kjer pod objavo nagradne igre (z dne 4.4.) objavijo komentar, v katerem odgovorijo na nagradno vprašanje.

Vsak udeleženec (oseba) lahko sodeluje le enkrat. V kolikor sodeluje večkrat se v žrebu upošteva samo prvi odgovor oz. prvo sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo le:

– polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

– mladoletne osebe s privolitvijo zakonitega zastopnika

– v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in ožji družinski člani ter osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V žrebu sodelujejo le osebe, ki do 10.04.2022 (do 24h), v komentarju pod objavo nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje.

4. člen

Žrebanje nagrad bo potekalo 11.04.2022. V žrebu bodo upoštevani le uporabniki, ki bodo sodelovali skladno s pravili nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na FB strani (https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija) (ime, priimek) in obveščeni prek Facebook zasebnih sporočil. Dobitniki bodo objavljeni in obveščeni 11.04.2022.

Organizator bo za potrebe žreba imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil ter bo izvedla žreb. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik.

Odločitve komisije so dokončne.

Nagrade niso izplačljive in niso prenosljive. Žrebanje nagrade je dokončno. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.
Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 7-ih dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, po elektronski pošti (na naslov info@riomare.si) pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in kontakt (tel. št., e-mail). Za mladoletne osebe velja tudi 2. člen teh pravil. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator posredoval na način kot zgoraj navedeno. V kolikor izžrebanec ne posreduje zahtevanih osebnih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil.

5. člen

Nagrade:

Nagradili bomo 5 nagrajencev. Vsak nagrajenec prejme:

1 x paket Rio Mare izdelkov.

Paket vsebuje: 2x Rio Mare Leggero 3x60g, 2x Rio Mare Natura 3x56g, 1x Insalatissime Leča 160g, 1 x Insalatissime čičerika 160g in 1x Rio Mare buff (rutko).

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti, najkasneje v 30 dneh od dostave zahtevanih podatkov (4. člen). V primeru, da se pošiljka zaradi neprevzema s strani nagrajenca vrne na naslov organizatorja, se bo štelo, da se nagrajenec nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko to nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

6. člen

Za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, akontacijo davka na podlagi Zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.)

Posamezna nagrada v nagradni igri (paket izdelkov) ne presega vrednosti 42€.

7. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre soglaša in organizatorju nagradne igre dovoljuje obdelovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Posredovani osebni podatki, in sicer ime, priimek, naslov in kontakt (tel. št., e-mail) bodo uporabljeni izključno za potrebe izvedbe nagradne igre. Nagrajenci bodo morali naknadno sporočiti še davčno številko, kot navedeno v 4. členu teh Pravil. Posredovana davčna številka s strani nagrajenca, bo uporabljena zgolj za davčne namene. Organizator bo posredovane osebne podatke obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi. Vsi nagrajenci izrecno soglašajo in dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki (ime, priimek) javno objavijo na FB strani (https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija).
Udeležencem so skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov privacy@boltonadriatic.si. Organizator mora osebne podatke udeleženca izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil pridobljene osebne podatke kolikor je nujno potrebno za dosego namena (izvedba nagradne igre), zaradi katerega so bili pridobljeni oz. najdlje do zaključka nagradne igre. Nato se bodo izbrisali. Podatke za katere obstaja zakonska obveznost organizatorja, da jih hrani (davčni predpisi), bo organizator izbrisal po poteku petih let, razen kolikor veljavni predpisi določajo drugačen rok hrambe. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo s politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na: https://www.riomare.si/cookie-policy-privacy/.

8. člen

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice in škodo, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– oddajo nepravilnih podatkov,

– nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe storitev,

– nedelovanje spletne strani zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, ali tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi utemeljen dvom v resničnost podatkov, ki jih je podal udeleženec ali

– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali

– se tudi po obvestilu izžrebancu le-ta ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

Nagradna igra se lahko prekine v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre na ustrezen način obveščeni.

10. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili nagradne igre ter s politiko varovanja zasebnosti organizatorja, ki je objavljena in dostopna na: https://www.riomare.si/cookie-policy-privacy/.

11.člen

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook. ENG: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information to Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici and not to Facebook.

12. člen

Celotna pravila nagradne igre so dostopna tudi na vpogled na sedežu organizatorja.

Pravila nagradne igre začnejo veljati 04.04.2022.

Šempeter pri Gorici, 04.04.2022