Nagradna igra materinski dan 2021

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Rio Mare – Materinski dan 2021

 

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju organizator nagradne igre). Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Rio Mare.

2. člen

Nagradna igra poteka od 17.3. 2021– 25.3. 2021 (do polnoči) na ozemlju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje te nagradne igre. Zaposleni v podjetju Bolton Adriatic d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe s privolitvijo svojih staršev ali skrbnikov. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva.

3. člen

Nagradna igra poteka na Facebook strani: Rio Mare (SI-Slovenian) (https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija)

V nagradni igri sodelujete tako, da:

v komentar pod objavo o nagradni igri (objava dne 17.3.2021) zapišete: Katera je tista jed, ki jo mama pripravi najbolje.

Vsak uporabnik (oseba) lahko sodeluje le enkrat. V kolikor sodeluje večkrat se v žrebu upošteva samo prvi odgovor oz. prvo sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo le:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– mladoletne osebe sicer lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne izjave staršev oz. zakonitega zastopnika,
– v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V žrebu sodelujejo le odgovori oz. komentarji objavljeni med 17.3. in 25.3.2021 (do polnoči).

4. člen

Žrebanje za nagrade bo potekalo 26.3. V žrebu bodo upoštevani le odgovori, ki bodo skladni s pravili nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na FB strani (https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija) (ime, priimek) ) in obveščeni preko komentarja ter označeni (v kolikor imajo omogočeno) v objavi. Pri tistih, ki bo mogoče, pa tudi obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku najkasneje v roku 10 dni po zaključku žrebanja.

Nagrade niso izplačljive in niso prenosljive. Žrebanje nagrade je dokončno. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 7-ih dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, po elektronski pošti (na naslov info@riomare.si) pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, kontakt. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s tem pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancem preko zasebnega Facebook sporočila.

5. člen

Nagrade:

Nagrada: Paket izdelkov Rio Mare

6. člen

Za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, akontacijo davka na podlagi Zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre. Nagrajenci so dolžni, v roku 30 dni od prejetega obvestila o žrebu, poslati davčno številko in ostale podatke, ki so potrebni za akontacijo davka. V nasprotnem primeru niso upravičeni do prejema nagrade.

Posamezna nagrada (paket izdelkov) v nagradni igri ne presega vrednosti 42€.

7. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre soglaša in organizatorju nagradne igre dovoljuje obdelovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Posredovani osebni podatki, in sicer ime, priimek, naslov in kontakt bodo uporabljeni izključno za potrebe izvedbe nagradne igre . Nagrajenci bodo morali naknadno sporočiti še davčno številko, kot navedeno v 6. členu teh Pravil. Organizator bo posredovane osebne podatke obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi. Vsi nagrajenci izrecno soglašajo in dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki (ime, priimek) javno objavijo.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov privacy@boltonadriatic.si. Organizator mora osebne podatke udeleženca izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil pridobljene osebne podatke kolikor je nujno potrebno za dosego namena (izvedba nagradne igre), zaradi katerega so bili pridobljeni oz. najdlje do zaključka nagradne igre. Nato se bodo izbrisali. Podatke za katere obstaja zakonska obveznost organizatorja, da jih hrani (davčni predpisi), bo organizator izbrisal po poteku petih let, razen kolikor veljavni predpisi določajo drugačen rok hrambe. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo s politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na: https://www.riomare.si/cookie-policy-privacy/.

8. člen

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice in škodo, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
– oddajo nepravilnih podatkov,
– nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje spletne strani zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, ali tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi utemeljen dvom v resničnost podatkov, ki jih je podal udeleženec ali
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
– se tudi po obvestilu izžrebancu le-ta ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

10. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili nagradne igre ter s politiko varovanja zasebnosti (https://www.riomare.si/cookie-policy-privacy/).

11. člen

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook. ENG: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information to Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici and not to Facebook.

12. člen

Celotna pravila nagradne igre so dostopna tudi na vpogled na sedežu organizatorja.

Pravila nagradne igre začnejo veljati 17.3.2021.

Šempeter pri Gorici, 17.3.2021